Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického samosprávneho kraja na roky 2021-2027

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko  do 15 dní na adresu: Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja Komenského 52 040 01  Košice Link: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi