Dobrovoľný hasičský zbor Ložín

 

Presný dátum vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Ložíne je ťažko určiť, pretože chýbajú jednoznačné písomné podklady. Niektoré knižné zdroje uvádzajú, že to bol rok 1925. Iný knižný zdroj uvádza, že to bol rok 1926, ale tento fakt, nie je podložený dôveryhodným zdrojom. V kronike obce Ložín v roku 1977 sa uvádza, že ložínski hasiči oslávili 50.výročie vzniku Dobrovoľného požiarneho zboru v obci. Zo správy hasičského zboru z roku 1987 sa možno dočítať, že 60. výročie sa organizovalo v tomto roku, pretože podľa archívnej karty obecného výboru je vedený zbor od roku 1927. Na základe dostupných písomných informácií, fotografií,či zápiskoch v kronike obce Ložín, sa rok 1927 začal počítať, ako rok vzniku DHZ Ložín, a následne tak aj všetky pripravované slávnosti, výročia, jubilea,  rok 1927 berú ako rok vzniku DHZ Ložín.

V roku 2014 bol DHZ Ložín zaradený do projektu Ministerstva vnútra „Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek “. Vďaka projektu DHZ získava finančné prostriedky na materiálno-technické vybavenie pre hasičov.

Obec Ložín a DHZ Ložín dňa 27.9.2015 osobne od ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka a prezidenta HaZZ SR Alexandra Nejedlého prevzala nové hasičské auto IVECO DAILY CAS 15.

Budova Požiarnej zbrojnice v Ložíne od svojej výstavby v roku 1955 neprešla zásadnou rekonštrukciou. Obec Ložín v roku 2016 získala dotáciu z Ministerstva financií SR na projekt „Odstránenie havarijného stavu a inštalácia kúrenia v požiarnej zbrojnici Ložín“ vo výške 7000 €. Obec projekt financovala sumou 6100 €.

Začiatkom roka 2017 sa v Michalovciach konalo Územné Valné zhromaždenie delegátov DHZ, na ktorom Obecný úrad Ložín prevzal Pamätnú plaketu za aktívnu spoluprácu pri plnení úloh Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Rok 2017 bol pre Dobrovoľný hasičský zbor Ložín rokom jubilejným, kedy sme si pripomenuli 90. výročie vzniku. Pri príležitosti osláv 90. výročia naše pozvanie prijali:  prezident Dobrovoľnej ochrany Slovenskej republiky – Pavol Ceľuch,riaditeľ okresného riaditeľstva HaZZMichalovce – Martin Tejgi,predsedovia  a členovia DHZ okolitých obcí. S vďakou a úctou odovzdala starostka obce Mgr. Monika Pastírová  cenu obce – in memoriam p.Helene Geročovej, manželke po nebohom Vojtechovi Geročovi – za záslužnú činnosť dlhoročného veliteľa DHZ Ložín. .
V súčasnosti je DHZ Ložín zaradený do kategórie „B“ „Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek.

DHZ Ložín pracuje v zložení výboru:

predseda: Ing. Ľubomír    Katančík
veliteľ:            Radovan    Dupaľ

tajomník:        Patrik         Klima
strojník:          Vladimír    Kostrej
preventivár:    Oto            Geroč            a má 35 členov.

 

Odkaz: Facebook – DHZ Ložín

Brožúra k 90. výročiu založenia DHZ Ložín-

Download (PDF, 4MB)