vincent_lucaIkonopisec Vincent, narodený v roku 1943, človek, ktorého nespornou zásluhou bolo povznesenie zanikajúceho neobyzantského i veľkomoravského ikonopisectva na Slovensku na súčasnú úroveň. Patril medzi ortodoxných ikonopiscov, ktorí dôsledne rešpektujú klasický kánon písania ikon. Prísne dodržiava pravidlá, ktoré sa považujú za nemenné a sväté. Ikonopisec Vincent venoval nemalú pozornosť aj písaniu ikon nedávno blahoslavených svätých. Bol spoluzakladateľom Spolku ikonpiscov sv. Cyrila a Metoda v Košiciach (r. 1999), kde zabezpečoval organizačnú a odbornú prípravu budúcich ikonopiscov, ako aj ich výstavné aktivity.

Ikonopisec Vincent si uvedomoval, že sa nachádzame na pomedzí východného a západného kresťanského sveta a že vplyv rímskokatolíckej cirkvi bol v ikonopisectve už v minulosti stále citeľnejší. Táto skutočnosť sa stále výraznejšie prejavovala aj pri jeho písaní ikon.

Napísal stovky ikon, ktoré mohli obdivovať návštevníci desiatok výstav na Slovensku i v zahraničí. V gréckokatolíckom chráme v Ložíne, zasvätenom biskupovi a mučeníkovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi, napísal všetky ikony on sám, rovnako aj celý ikonostas.

Tohto vnímavého a činorodého človeka poznáme okrem jeho ikonopiseckej tvorby i ako uznávaného právnika, športového funkcionára a manažéra viacerých podnikov.

Žil a tvoril v zemplínskej obci Ložín.