viera_hoffmanovaProfesný životopis

Dátum narodenia: 1.5.1947 Ložín
V roku 1963 sa rodina Podrazových vysťahovala z Ložína do Prešova.

Najvyššie ukončené vzdelanie:
Filozofická fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Prešove, odbor: filozofia – dejepis

Rok ukončenia štúdia: 1970

Ďalšie ukončené rozširujúce vzdelanie:

 • Postgraduálne štúdium na FF UPJŠ v Prešove / 1975 – 1977
 • Špeciálne kvalifikačné štúdium etickej výchovy na Metodicko-pedagogickom centre v Prešove / 1997 – 1998/
 • Druhá kvalifikačná skúška pedagogických pracovníkov /1999/
 • Kurz Štúdium náboženstiev v sociálnych vedách v Donaueschingene /SRN/ 1994
 • Kurz organizovaný Radou Európy o výchove k občianstvu v Uppsale /Švédsko/ 1996/
 • Kurz organizovaný Radou Európy „Vyučovanie európskych dejín 20. storočia /Brusel 1998/
 • Kurz o holokauste / Izrael – Yad Vashem r. 2003/
 • Kurz lektorov pre prípravu žiakov na vstup Slovenskej republiky do NATO organizovaný Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave r. 2000
 • Dvojročný kurz etickej výchovy a výchovy k občianstvu s holandskými lektormi pod gesciou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave v rokoch 1994 – 1996
 • certifikáty z výcvikových kurzov organizovaných mimovládnymi organizáciami k problematike etickej výchovy a občianskej výchovy

Zamestnania:

 • 1971 – 1997 : učiteľka občianskej výchovy a dejepisu na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove
 • 1997 – 2005 : metodik pre občiansku náuku, náuku o spoločnosti, etickú výchovu na Metodicko-pedagogickom centre v Prešove

Jazykové znalosti: anglický a ruský jazyk

Schválené a realizované projekty:

 • Ja a Európa / projekt k príprave žiakov na vstup SR do EÚ/. Môj projekt vypracovaný na MPC Prešov podporila Vzdelávacia nadácia J. Husa
 • Predchádzajme intolerancii / projekt zameraný na odbúravanie xenofóbie medzi mládežou/ som vypracovala pre Metodicko-pedagogické centrum v Prešove a podporil ho Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Podieľala som sa na realizácii projektu Nadácie Občan a demokracia Právo na každý deň a projektu Prvé kroky k výchove k ľudským právam Nadácie M. Šimečku

Lektorská činnosť:

 • 1978 – v rámci Európskych štúdií som prednášala pre študentov filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
 • Od roku 1996 do roku 2006 som prednášala, organizovala semináre a výcviky učiteľov a riaditeľov základných a strených škôl Prešovského a Košického kraja problematiku Humanizácie školy. Poskytovala som im aj potrebnú pedagogickú literatúru

Publikovanie:

 • články v učiteľských novinách k pedagogickým otázkam v rámci výchovy k tolerancii a občianstvu /pozri Učiteľské noviny ročníky 1997 – 1999/
 • Ja a Európa – metodická príručka pre učiteľov a žiakov / 1998, 2002/
 • Formovanie občianskych zručností – metodická príručka pre učiteľov /MPC Prešov 1999/
 • Predchádzajme intolerancií – metodická príručka /MPC Prešov 2000/
 • Predchádzajme intolerancii výchovou k ľudským právam – metodická príručka / MPC Prešov 2002/
 • Medzinárodná bezpečnosť a NATO – pracovný zošit pre žiakov stredných škôl /MPC Prešov, MPC Banská Bystrica 2000/

V súčasnosti som dôchodkyňa, vydatá, mám jednu dospelú dcéru.

Napriek dlhodobému pobytu mimo môjho rodiska mám k nemu vrelý vzťah a spomienky na krásny rodný kraj, srdečných, pracovitých a múdrych rodákov sú pre mňa zdrojom pre nachádzanie životnej rovnováhy a šťastia.