stefan_sutajNarodil som sa 1. 11. 1954 v Michalovciach, v súčasnosti žijem v Trsťanoch pri Košiciach.

V Ložíne som žil v rokoch 1956 – 1980. Vyrástol som a šťastné detstvo a mladosť som prežil na Starom valale v Ložíne. Tu som navštevoval materskú školu a základnú školu 1-4 roč., potom 5.-9. ročník v Bracovciach a SVŠ v Michalovciach, kde som končil štúdium v roku 1973. Študoval som na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove, odbor slovenský jazyk – história (1973 – 1977). Aj po odchode z Ložína do Košíc a neskôr do Trstian pri Košiciach, som zostal ložínčanom a pravidelne sa tam vraciam.

Od roku 1977 – 2008 pracovník Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach. V rokoch 1992 do roku 2004 – riaditeľ Spoločenskovedného ústavu SAV. Od roku 2004 vedúci oddelenia histórie SvÚ SAV, od roku 2008 vedúci Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach. Predseda slovenskej časti Slovensko-maďarskej komisie historikov. Člen vedeckých rád: Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach, Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. Člen Vedeckého kolégia SAV pre kultúrno-historické vedy. člen Rady Vlády SR pre národnosti – 1990 – 1994. Člen Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády SR – 2002 – 2004. Člen komisie pre udeľovanie vedeckej hodnosti DrSc. v odbore história.

Zaoberá sa najnovšími dejinami Slovenska so zameraním na národnostné menšiny na Slovensku a v strednej Európe, predovšetkým na problematiku maďarskej menšiny na Slovensku a činnosťou politických strán na Slovensku po druhej svetovej vojne. Skúma tiež problematiku súčasných národnostných vzťahov na Slovensku.

Autor a spoluautor: 16 vedeckých monografii, 140 vedeckých a odborných článkov, na publikačnú činnosť je zaznamenaných 670 citácií, v zahraničí, 120 vystúpení na vedeckých konferenciách na Slovensku a v zahraničí (napr. Paríž, Viedeň, Praha, Brno, Opava, Budapešť, Mníchov, Berlín, Maribor a iné) 190 vedecko-popularizačných článkov, rozhovorov, scenárov pre tlač, rozhlas a televíziu.

Z najvýznamnejších prác:

  • Šutaj, Š.: Akcia Juh – odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech. Praha, Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, 1993
  • Šutaj, Š.: Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. Bratislava, Veda, 1993
  • Šutaj, Š.: Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 1944 – 1948. Bratislava, Veda, 1999
  • Šutaj, Š. – Mosný, P. – Olejník, M.: Prezidentské dekréty E. Beneša a povojnové Slovensko. Bratislava Veda, 2002
  • ŠUTAJ, Š.: Nútené presídlenie Maďarov zo Slovenska do Čiech. Deportácie obyvateľstva maďarskej národnosti zo Slovenska do Čiech po druhej svetovej vojne. Prešov, Universum, 2005
  • Popély Á. – Šutaj Š. – Szarka L.: Beneš dekrétumok és a magyar kerdés 1945 – 1948. Budapešť: Attraktor, 2007
  • SUTAJ, S.: Magyarok csehszlovákiaban 1945 – 1948 között – kisebbségkutatás. Budapest : Lucidus Kiadó, 2008.