stefan_varkondaRodom z Ložína ( * 01.09.1937), kde trvale žil až do odchodu na vysokoškolské štúdiá. Prírodovedec zameraný na výskum biologických účinkov organických zlúčenín a látok prírodného pôvodu predovšetkým atraktantov, feromónov, repelentov. Bol členom rôznych celoštátnych odborných komisií, koordinátorom výskumných úloh aj v medzinárodnom merítku. Je autorom mnohých odborných publikovaných prác, populárne vedeckých prác, autorských osvedčení, patentov, úžitkových priemyslových vzorov, biotechnických výrobkov využívaných doma i v zahraničí. Žije v Bratislave, kde pracuje vo vlastnej súkromnej vedeckovýskumnej, výrobnej a obchodnej spoločnosti Fytofarm s.r.o.

Ako maliar – amatér tvoril od študentských rokov. Mal (okrem iných) v r1995 samostatnú výstavu olejomalieb z novobanského prostredia pod názvom „Novobanské reminiscencie“. Ide o tvorbu z obdobia 1959 – 70, keď tam žil a pracoval.

V r 2006 vydal knihu krátkych próz „Pripovidki z Ložina“, ktorú sám ilustroval. V r. 2010 mu vyšla ďalšia publikácia podobného zamerania pod názvom „Pripovidky z Ložina II“. Vznikol tak cyklus príbehov opierajúci sa o historické skutočnosti i ústne podanie z rodiska a blízkeho okolia. Živo opisuje a vystihuje „genius loci“- ducha kraja, prostredia a ľudí. V oboch knihách je množstvo národopisných čŕt, ktoré dotvárajú predstavu o histórii a živote predchádzajúcich generácií predkov s dôrazom na starobylosť kraja.