https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-pôsobnosti-kosic

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 21 dní od zverejnenia  Okresnému úradu v sídle kraja

 

Okresný úrad Košice

Komenského 52

040 01  Košice