https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/odkanalizovanie-cistenie-odpadovych-vod-obci-bracovce-falkusovce-kacan

 

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru o navrhovanej činnosti do 21 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa §23 ods. 4 na adresu:

Okresný úrad Michalovce

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 1

071 01  Michalovce.  

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenje lehote doručené dotknutej obci.