SLOVENSKÝ ZVÄZ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCHstiahnuť
OKRESNÁ RADA
Námestie osloboditeľov 77
071 01 Michalovce
tel.: 056 / 64 24 364

 

 

KTO SME ?
Slovenský zväz zdravotne postihnutých (ďalej len SZZP) je dobrovoľným občianskym združením ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov. Uznáva princípy demokracie, humanity, slobody názoru a náboženského presvedčenia. Od roku 1990 pripravuje rôzne aktivity a ponúka služby pre zdravotne postihnuté deti a dospelých.

NAŠE POSLANIE
* zlepšovať kvalitu života zdravotne postihnutých občanov
* pomáhať pri premene našej spoločnosti na spoločnosť pre všetkých

NAŠE CIELE
* chrániť a presadzovať práva a záujmy občanov so zdravotným postihnutím
* pripravovať zdravotne postihnutých občanov pre účasť v procese všestrannej integrácie

NAŠA ČINNOSŤ
* bezplatné poskytovanie sociálneho poradenstva na základe oprávnenia MPSVaR SR v zmysle zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci
* poskytovanie informácií o sociálnych zákonoch a možnostiach príspevkov
* pomoc pri zaobstarávaní zdravotných pomôcok
* monitorovanie životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím
* organizovanie rekondično – rehabilitačných pobytov pre deti aj dospelých
* spolupráca s verejnou správou na miestnej a regionálnej úrovni
* organizovanie miestnych a celoslovenských kultúrnych a športových podujatí
* organizovanie vzdelávacích aktivít
* vydávanie Informačných listov SZZP

PORADENSTVO
je nosnou aktivitou SZZP a kladie si za cieľ:
* pomáhať ľuďom starať sa o svoje zdravie a riešiť rôzne sociálne problémy
* začleňovať sa do života spoločnosti
* poskytovať sociálno-právnu ochranu
* monitorovať životné podmienky zdravotne postihnutých občanov
* prostredníctvom odborne spôsobilých terénno-sociálnych pracovníkov na pôde 30 terénno-sociálnych centier SZZP v rámci Slovenska

KULTÚRA, ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
* SZZP OR organizuje podujatia:
ZUČ zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých
* Športové hry zdravotne postihnutých