Už desiatky rokov vychováva najmenších Ložínčanov materská škola, ktorú v súčasnosti navštevuje tridsaťdva detí. Športovému využitiu tiež už dlhé roky slúži futbalové ihrisko so šatňou a tohto roku pribudla aj nová tribúna. Pre kultúrne účely má obec kompletne vybavený kultúrny dom, obnovený pred troma rokmi.

vodojem

V posledných troch rokoch si obec vyriešila plynofikáciu. Vybudovali sme ju sčasti z vlastných prostriedkov, s časti z dotácií ministerstva životného prostredia, s celkovým nákladom 5 600 000 korún. Rozostavaný je miestny vodovod. Čerpacia stanica a vodojem sú pred dokončením, v zemi sú už uložené aj prvé kilometre vodovodného potrubia. Zabezpečili sme rekonštrukciu elektrickej siete, verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. Na miestnom cintoríne vyrástol dôstojný dom smútku. Zároveň dostala nová časť cintorína oplotenie, podobne ako aj obecný park, budova OÚ a jedna z predajní Jednoty. Na jednej z autobusových zastávok slúži cestujúcim nová čakáreň. V rámci rôznych výziev na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ a tiež Ústredných orgánov SR, podala obec projekt – cez PPA na MP SR (sme obec mimo pólov rastu) z programu rozvoja vidieka. S projektom, pod názvom “MODERNIZÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV V OBCÍ LOŽÍN” sme boli úspešní a boli nám pridelené finančné prostriedky v objeme 300 814,28 € ( 9 062 331.- Sk) + DPH. S týmto prideleným balíkom obsiahneme – celý chodník na Hradskej, spojku medzi Hrdskou a požiarnou zbrojnicou a časť od uličky Cinterka v smere na Laškovce, v dĺžke cca 800 m.Zároveň dôjde k výmene 4 ks autobusových čakárni a k vyasfaltovaniu uličky v smere k futbalovému ihrisku, po vstup na hospodársky dvor WAK, s.r.o. K samotnej realizácií skôr citovaného projektu, jeho časti na “Hradskej” došlo v roku 2010 (máj až september). Druhá časť stavby, v časti “Starý valal” sa z dôvodu, že obec je pod tlakom, resp. bola pod tlakom exekúcie, bude realizovať až v roku 2011. Samozrejme, že obec vyvíja aj ďalšie usilie pri podávaní projektov – Kamerový systém v obcí Ložín, Kompostovisko do 10 t pre obec Ložín, Zateplenie MŠ Ložín, Materiálové vybavenie pre športové činnosti v obcí, LSKxP pre MRK v obcí Ložín a iné, ktoré sú v súčasnosti na posudzovacích konaniach na Ústredných orgánoch. Obec bola úspešná v projekte “Materiálové vybavenie pre športové činnosti v obci” (získali sme 11 327,- €), avšak pre “tlak exekútora” sme tieto finančné prostriedky neboli schopní vyčerpať, termín čerpania financií už uplynul a obec teraz musí vrátiť Úradu vlády SR celú spomínanú sumu 11 327,- €, že sme ju nevyužili. Je potrebné sa znovu pokúšať, spracovať projekty a uplatniť žiadosť.