Stiahnuť  VZN_c_3_-o-miestnom-poplatku.pdf

 

 

Obecné zastupitstvo v Ložíne na klade § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobstaveb odpady v znení neskorších predpisov

u s t a n o v u j e

N Á V R H

VŠEOBECNE ZÁVÄZ NARIADENIE

č. 3 / 2016

o miestnych daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Ložín

I. č a s ť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

1. Obecné zastupiteľstvo v Ložíne podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1.januára 2017 :

a/ daň z nehnuteľnos,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Toto všeobecne väz nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a poplatkov na území obce Ložín

II. č a s ť

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 2

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a/ daň z pozemkov,

b/ daň zo stavieb,

c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len daň z bytov)

Daň z pozemkov

§ 3

 1. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov urče vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty dy za l m² následovne:

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady prepočet podľa sadzby hodnota dy 0,5669 /1 m² ročná sadzba 0,35 % 0,0019 €/ l m²

b/ trvalé trávne porasty

hodnota dy 0,0471 /1m² ročná sadzba 0,35 % 0,00016 /l

c/ záhrady

hodnota dy 1,32 /1m² ročná sadzba 0,35 % 0,00462 /1 m²

d/ zastavané plochy a nádvoria

hodnota dy 1,32 /1m² ročná sadzba 0,50 % 0,0066 /l m²

e/ stavebné pozemky

hodnota dy 13,27 /1m² ročná sadzba 0,50 % 0,0663 /1 m

Daň zo stavieb

§ 4

 1. Roč sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:

a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,035 /m2 b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby

využíva na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vtane stavieb na vlastadministravu uvedené v §10 odst. l, písm. b/ 0,15 /m2

c/ samostatne stojace garáže a samostat stavby hromadných gaži a stavby urče alebo používa na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,15 /m2

d/ priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike , stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využíva

na skladovanie vlastnej produkcie vtane stavieb na vlastadministravu 0,30 €/m2

e/ stavby na ostat podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administravu súvisiacu

s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 0,66 /m2

f/ Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie vo výške 0,50 €/ m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti

§ 5

Správca dane od dane z pozemkov o s l o b o d z u j e :

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,

b) vetrolamy,

c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave

d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

f) priestory štátom uznaných cirkvi na vykonávanie cirkevných obradov a ich úradovne,

Správca dane od dane zo stavieb o s l o b o d z u j e :

a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam

b) stavby užívané na účely sociálnej pomoci

1. Daň z nehnuteľnosti vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. Januáru

Daň za psa

§ 6

1.Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa na 1 kalendárny rok nasledovne:

a/ sadzba dane za zdaňovacie obdobie je 4.-

b/ takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

c/ Pri zistení, že občan je držiteľom psa a toho pri prihlasovaní do evidencie zatajil, sazba sa navýši o 100 % z výrubu dane za psa.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

§ 7

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 8

1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Ložín, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ hlavné (štátne) a etky vedľajšie (miestne) cest komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,

b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce, c/ upravený priestor pred obecným úradom.

2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie parkovisko pred obecným úradom, priestor pred budovou predajne COOP Jednota, miestnom parku a pri starej škole ( oproti kostolu ) určený na:

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakc,

c/ umiestnenie skládky,

d/ trvalé parkovanie vozidla.

3. Sadzba dane za užívanie verejho priestranstva je 0,50 za kaž začatý m2 a za každý začatý deň. osobitne užívaného priestranstva.

Náležitosti oznamovacej povinnosti

§9

Daňová povinnosť vzniká začatím osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

1. Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť  začatie užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Ložíne – a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

2. Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť Obecnému úradu v Ložíne do 30 dní od zániku daňovej povinnosti.

Oslobodenie od dane

§10

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:

a/ akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely

b/ kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného

c/ akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec.

III. č a s ť

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY

a DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Správa poplatku

§ 11

Správcom poplatku je obec Ložín.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť,

 2.  právnická   osoba,    ktorá    je oprávnená   užívať,    alebo   užíva nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa na území  obce na iný účel ako na podnikanie,

 3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať  alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Vyrubenie a spôsob poplatku

§12

Správca poplatku vyrubí poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Poplatník platí poplatok :

a) v hotovosti do pokladnice obecného úradu

b) bezhotovostne na účet obecného úradu

Obec Ložín stanovuje sadzbu poplatku :

 1. 8,00 €/rok– za každú osobu pri nehnuteľnostiach a bytoch na žijúcich na jednom súpisnom čísle, slúžiacich na bývanie alebo rekreáciu, prihlásenú na trvalý alebo prechodný pobyt v obci.

Každá domácnosť s počtom členov 1 až 4 je oprávnená na zmesový odpad používať 1 KUKA nádobu o objeme 110 alebo 120 litrov. Platiteľ po zaplatení vyrubeného poplatku dostane od obce 1 nálepku, ktorú nalepí na svoju KUKA nádobu. Zberová spoločnosť bude následne realizovať zber odpadu len z takto označenej KUKA nádoby, a to na základe vopred dohodnutého harmonogramu.

 1. v prípade, že poplatníkovi nepostačuje na vývoz odpadu 1 KUKA nádoba, dokúpi si od obce druhú nálepku za stanovenú cenu 40 €, ktorú nalepí na druhú KUKA nádobu. Zberová spoločnosť bude následne realizovať zber odpadu len z takto označenej KUKA nádoby.

alebo

v prípade, že poplatníkovi nepostačuje na vývoz odpadu 1 KUKA nádoba, dokúpi si od obce vrece s logom vývozcu za stanovenú úhradu 1,60 € / 1 vrece.

 1. Poplatník si kúpi vrece s logom vývozcu od obce s minimálnym počtom 5 kusov.

 2. 40,00 €/rok – právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie – za každú zbernú KUKA nádobu. Platiteľ po zaplatení vyrubeného poplatku dostane od obce 1 nálepku, ktorú nalepí na svoju KUKA nádobu. Zberová spoločnosť bude následne realizovať zber odpadu len z takto označenej KUKA nádoby, a to na základe vopred dohodnutého harmonogramu

Poplatok za drobný stavebný odpad

§13

 1. Obec stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,055 € za kilogram.

 1. Poplatok za drobný stavebný odpad platí poplatník v hotovosti, a to po vystavení dokladu na obecnom úrade. Následne bude poplatníkovi vydaný príjmový pokladničný doklad.

 1. Občania v stanovený deň môžu odplatne odovzdať drobný stavebný odpad (DSO) do pristavenej zbernej nádoby, pričom sa občanovi na OcÚ vyrúbi poplatok na základe množstva DSO.

 1. Zberné miesto na drobný stavebný odpad sa nachádza na na pozemku pri starej škole.

Odpustenie, zženie poplatku

§14

 1. K odpusteniu, zženiu poplatku možno pristúpiť na základe somnej žiadosti v prípade, že poplatník správcovi dane preukáže, na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdiava alebo sa nezdiaval na území obce Ložín.

 2. Podkladmi pre odpustenie, zženie poplatku hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Ložín:

a) Potvrdenie školy o návšteve školy, študentského domova alebo internátu o ubytovaní (predkladá sa za každý školský rok)

b) Pri práci vykonávanej mimo územia obce, alebo SR, potvrdenie zamestnávateľa o zamestna, pracovná zmluva, s potvrdem o ubytova, povolenie pobytu na území iného štátu. V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť jeho preklad nevyžaduje sa úradný. Doklad nie možné nahradiť čestným vyhlásením.

c) V prípade dlhodobej neúčasti celej rodiny v zahraničí, dokladom na odpustenie bude úradný záznam obce o zisťova.

O žiadosti o odpustenie alebo o zženie poplatku na základe somnej žiadosti rozhoduje starosta obce v termíne do 15 dní od podania žiadosti. O zžení alebo odpustenie od platenia poplatku bude vydané rozhodnutie.

3. Od platenia sú oslobodené školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

4.Spvca dane uuje, že nebude vyrubovať miestnu daň z nehnuteľnosti, pokiaľ v úhrne neprevýši sumu 3,00 €.

IV. č a s ť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zrušovacie ustanovenie

§ 15

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje VZN obce č. 1/2012.

Záverečné ustanovenie

§ 16

Obecné zastupiteľstvo v Ložíne sa prerokovalo návrh aj s pripomienkami na vydaní tohto návrhu VZN na svojom zasadnutí dňa 25.11.2016 uznesením č. 50 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017

Mgr. Monika Pastírová

starostka obce