V zmysle zákona 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2007 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Ložín vypočítala úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a za rok 2020  a výšku vytriediteľnosti, ktorá je 36,46%.